سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید لباسکار مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98008

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۷:۳۵

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98008 6825.58 2103a28f-1f88-427e-95c6-370d67d23ce5.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98008 118.00 b44d9616-d40b-4368-9bda-e4c7ed054c57.doc