سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

منشور اخلاقی کارکنان شرکت ملی نفت ایران

منشور اخلاقی کارکنان شرکت ملی نفت ایران