سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

انتقادات و پیشنهادات