سال ۱۴۰۲، سال "«مهار تورم و رشد تولید»"

انتقادات و پیشنهادات