سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

ارتباط با واحد پژوهش

رییس پژوهش: جناب آقای علی منتصری
تلفکس: ۰۷۱۳۲۳۱۴۲۱۰ و داخلی ۸۳۹۵ پست الکترونیک a.montaseri@szogpc.com

 

مسئول دفتر همکاریها با دانشگاه: جناب آقای مجتبی لیاقت
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۷۳۷۹۹

 

کارشناس واحد پژوهش: سرکار خانم
شیخ زاده تلفن:۰۷۱۳۲۳۱۴۳۳۶ و داخلی ۸۲۷۹