حمایت از کالای ایرانی

ارتباط با واحد پژوهش

رییس پژوهش: جناب آقای علی منتصری
تلفکس: ۰۷۱۳۲۳۱۴۲۱۰ و داخلی ۸۳۹۵ پست الکترونیک a.montaseri@szogpc.com


مسئول دفتر همکاریها با دانشگاه: جناب آقای مجتبی لیاقت
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۷۳۷۹۹


کارشناس واحد پژوهش: سرکار خانم
شیخ زاده تلفن:۰۷۱۳۲۳۱۴۳۳۶ و داخلی ۸۲۷۹