سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

ارتباط با واحد پژوهش

* رییس کمیته تخصصی پژوهشی زاگرس جنوبی:
آقای محسن شادمانی - تلفن: ۰۷۱۳۲۳۶۲۹۱۲

* مسئول دفتر همکاری های صنعت و دانشگاه:
آقای سید مجتبی لیاقت - تلفن: ۰۷۱۳۲۳۶۲۹۱۲

* کارشناس ارشد واحد پژوهش:
آقای علیرضا امینی - تلفن: ۰۷۱۳۲۳۳۷۱۷۲

* پست الکترونیک واحد پژوهش:
research@szogpc.com