سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

ارتباط با واحد پژوهش

* رییس کمیته تخصصی پژوهشی زاگرس جنوبی:
آقای عباس سلطانی - تلفن: ۰۷۱۳۲۳۱۴۳۲۷

* مسئول دفتر همکاری های صنعت با دانشگاه:
آقای سید مجتبی لیاقت - تلفن: ۰۷۱۳۲۳۶۲۹۱۲

* کارشناس واحد پژوهش:
خانم زهره شیخ زاده - تلفن:۰۷۱۳۲۱۳۸۶۶۹
خانم نوشین رمضانی - تلفن:۰۷۱۳۲۱۳۸۴۳۸

* پست الکترونیک واحد پژوهش:
research@szogpc.com