سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی / پژوهش / بخش نامه ها و دستور العمل ها