سال ۱۴۰۲، سال "«مهار تورم و رشد تولید»"
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی / پژوهش / نمودار نحوه فعالیت های پژوهشی