سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی / پژوهش / نمودار نحوه فعالیت های پژوهشی