سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید لباسکار دو تکه و لباسکار شاغلین مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

99001

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۳۶

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 99001 2293.54 9f28c2e0-40c6-4019-969e-a633dae2f22a.zip