سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

انجام خدمات مورد نیاز مستغلات،امور ورزش،خدمات نظارتی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات در منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

643

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 12 دعوت به عمل می آید حداکثر تا 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول جهت اخذ اسناد استعلام ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی سامانه ستاد ایران مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی ،کلیه مدارک و مستندات مندرج در آن را مطالعه ،تکمیل و در مهلت مقرردر سایت مذکور بارگذاری نمایند. ضمناً ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت. لازم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک جهت ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.