سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید UPS صنعتی مورد نیاز مناطق عملیاتی پارسیان

مناقصه

99011

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۴۳۶-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 99011 855.96 5c8b4cb5-6937-4c05-8204-7af6c7bf7c2a.jpg