سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید مواد بازدارنده خوردگی تزریق ناپیوسته مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

99006

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۳۷

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 99006 524.03 864cd786-3fc4-4470-8b6e-acf0b8af6591.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 99006 1967.44 432b96a3-2b18-42dd-b4d9-844a6de79ef9.zip