سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

انجام خدمات مکانیکی، پشتیبانی در ادارات تعمیرات و بهره‌برداری، تعمیرات نگهداری خطوط برق فشار قوی، سیستمهای سرمازا و گرمازا و تعمیرات و نگهداری خطوط لوله در منطقه عملیاتی ناروکنگان

مناقصه

0633

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 10 دعوت به عمل می آید بلافاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر تا5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت اخذ اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی سامانه ستاد ایران مراجعه و ثبت نام نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند 7 آگهی نسبت به بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی در سامانه مذکور اقدام نمایند. شایان ذکر است ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانة مذکور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت پیشنهادات ارزیابی کیفی و پاکات الف، ب و ج ابتدا ارزیابی کیفی انجام شده و درصورت اخذ حداقل امتیاز لازم، پاکات الف، ب و ج گشوده می‌گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی‌باشد.