سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

انجام خدمات مکانیکی، پشتیبانی در ادارات تعمیرات و بهره‌برداری، تعمیرات نگهداری خطوط برق فشار قوی، سیستمهای سرمازا و گرمازا و تعمیرات و نگهداری خطوط لوله در منطقه عملیاتی ناروکنگان

مناقصه

0613

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 9 دعوت به عمل می آید بلافاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر پنج (5) روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی contract.szogpc.com ، بخش مناقصات مراجعه و ثبت نام نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند 7 آگهی نسبت به بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی کیفی در سامانه اینترنتی شرکت و نیز تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی، اقدام نمایند. شایان ذکر است ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانة مذکور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت پیشنهادات ارزیابی کیفی ابتدا ارزیابی کیفی انجام شده و درصورت اخذ حداقل امتیاز لازم، صورتجلسه مربوطه تنظیم و مبنی بر دیگر مراحل به کمیسیون مناقصات ارسال می‌گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی‌باشد.