سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه سنگین با راننده مورد نیاز در منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

0617

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 9 دعوت به عمل می آیدبلافاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثرتا 5 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ مدارک استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی contract.szogpc.com بخش قسمت مناقصات مراجعه و ثبت نام نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند 7 اگهی نسبت به بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی کیفی در سامانه اینترنتی شرکت و نیز تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی اقدام نمایند. شا یان ذکر است ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت پیشنهادات ارزیابی کیفی و پاکات الف – ب-ج ابتدا ارزیابی کیفی انجام شده و در صورت اخذ حداقل امتیاز لازم پاکات الف، ب و ج گشوده می گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک جهت ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.