سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید POLYAMINE EPOXY مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98043

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۱:۰۱

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی 98043 583.88 9492c1ef-36cd-4a63-b2f4-d911fba3a846.pdf
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 98043 582.32 5acc644d-22ef-4bb3-9825-759b7542ecb2.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98043 1580.62 d248a8af-a2c0-4efe-8f23-17bb2069aeb9.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98043 118.00 4965ef2e-8aa6-4a97-9e21-ff6515edbb80.doc