سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید INSULATION JOINT مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98030

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۸

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 98030 610.07 38755ad1-64fd-446b-a419-ced2b990b9e6.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98030 1650.69 179f369f-7523-408a-9bb3-ef64d90c08f3.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98030 118.00 efa86369-9648-4c95-9068-174158b71ee6.doc