سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید SKID LOADER مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

98028

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۳

ریال

عادی

۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۳

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98028 1528.50 5e07bb9d-c0e5-48ed-af26-4f05e02e7e77.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98028 118.00 b8f4c3d4-6b5b-4895-9b87-aabe2ba70497.doc