سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

انجام خدمات حراست و نگهبانی

مناقصه

0582

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
ازکلیه اشخاص حقوقی واجدشرایط بند 10 دعوت به عمل می آید بلافاصله پس ازچاپ آگهی نوبت اول وحداکثرسه روز پس ازچاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ پرسشنامه ومدارک استعلام ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتیcontract.szogpc.com قسمت مناقصات مراجعه وثبت نام می نماید و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور می بایست ضمن بارگزاری نامه اعلام آمادگی وارسال پرسشنامه تکمیل شده به همراه مدارک مورد نیاز مندرج در صفحه دوم پرسشنامه در قالب یک زونکن تا تاریخ مشخص شده به نشانی بالا تحویل نمایند. لازم به توضیح است که پس ازارزیابی کیفی پیمانکاران،اسنادمناقصه میان متقاضیان واجدشرایط توزیع خواهدشد . بدیهی است ارائه مدارک پس از مهلت مقرر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت درمناقصه ایجاد نخواهدکرد.