سال ۱۴۰۱، سال "«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»"

مربوط آماده سازی محوطه چاه 1 میدان گازی دی جهت استقرار دکل حفاری / تعمیراتی در منطقه عملیاتی آغار و دالان ( دی و سپید زاخور)

مناقصه

802

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 14 دعوت به عمل می آید تا 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول جهت اخذ اسناد مناقصه و اسناد استعلام ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند و پس از دریافت اسناد مورد اشاره،کلیه مدارک و مستندات مندرج در آن را مطالعه، تکمیل و در مهلت مقرر و با توجه به مفاد مندرج در بند10 بارگزاری نمایند. ضمناً ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پاکات پیشنهادی مناقصه¬گرانی که حداقل امتیاز لازم را اخذ نموده باشند، گشایش می¬گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد مناقصه و اسناد استعلام ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.