سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

بازسازی و ترمیم استراحتگاهها؛ بهسازی و ترمیم درمانگاه، پوشش سقف، دیوارچینی و کف سازی سوله کارگاه خط لوله تابناک در منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

۷۳۷

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ۱۴ دعوت به عمل می¬آید حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند ۱۰ جهت دریافت اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی به سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد دولت مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند ۱۱ نسبت به بارگذاری اسناد مورد اشاره اقدام نمایند. شایان ذکر است ارزیابی ساده مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت مستندات مندرج در بند ۱۴، ابتدا ارزیابی ساده انجام گردیده و در صورت اخذ شرایط لازم، پاکات مربوطه گشوده می¬گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.