سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

پروژه عملیات سیویل قبل از استقرار و بعداز ترخیص دکل حفاری ( تعمیراتی ) و احداث شبکه خط لوله ً4 گاز مربوط به چاه شماره 19 نار واقع در منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

۷۲۸

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 14 و 15 دعوت به عمل می¬آید حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند 10 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد دولت مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند 11 نسبت به بارگذاری اسناد مورد اشاره و پاکات پیشنهادی خود اقدام نمایند شایان ذکر است با توجه به برگزاری مناقصۀ به صورت یک مرحله¬ای- ارزیابی ساده، مناقصه گران می بایست مستندات مورد اشاره در بند 14 و 15 آگهی را در پاکت ب قرار داده و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. لازم به تاکید است گشایش پاکت نرخ پیشنهادی مشروط به بارگذاری و تایید مدارک ومستندات مدنظر می باشد و بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.