سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

انجام عملیات المنت حرارتی(هیت تریسینگ)بر روی خط لوله ۱ اینج گاز Dry Gas Seal ایستگاه تقویت فشار نار در منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

۷۱۵

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ۱۴ و ۱۵ دعوت به عمل می آید حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند ۱۰ جهت دریافت اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی به سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد دولت مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند ۱۱ نسبت به بارگذاری اسناد مورد اشاره اقدام نمایند شایان ذکر است با توجه به برگزاری مناقصۀ به صورت یک مرحله¬ای- ارزیابی ساده، مناقصه گران می بایست مستندات مورد اشاره در بند ۱۴ و ۱۵ آگهی را در پاکت ب قرار داده و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. لازم به تاکید است گشایش پاکت نرخ پیشنهادی مشروط به بارگذاری و تایید مدارک ومستندات مدنظر می باشد و بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.