سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده در منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

۷۱۶

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ۱۲ دعوت به عمل می آید حداکثر تا ۶ روز پس از انتشار آگهی نوبت اول جهت اخذ اسناد استعلام ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند و پس از دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی ،کلیه مدارک و مستندات مندرج در آن را مطالعه ،تکمیل و در مهلت مقرر و با توجه به مفاد مندرج در بند ۱۰ بارگذاری نمایند. ضمناً ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک جهت ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.