سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

ترمیم و بهسازی جاده منیفولد سروستان و سعادت آباد

مناقصه

۷۰۰

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ۱۴ دعوت به عمل می¬آید حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند ۱۰ جهت دریافت اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی به سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد دولت مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند ۱۱ نسبت به بارگذاری اسناد مورد اشاره اقدام نمایند. شایان ذکر است ارزیابی ساده مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت مستندات مندرج در بند ۱۴ و پاکات الف و ب و ج، ابتدا ارزیابی ساده انجام گردیده و در صورت اخذ شرایط لازم، پاکات الف، ب و ج گشوده می¬گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.