سال ۱۴۰۱، سال "«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»"

انجام خدمات تهیه و تأمین وسائط نقلیه سنگین و هدایت و نگهداری و خدمات مورد نیز اداره ترابری در منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

۶۹۰

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ۱۲ دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه حداکثر تا مهلت مقرر در بند ۸ جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکتریکی ستاد دولت مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند ۹ آگهی نسبت به بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی کیفی،اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی در سامانه مذکور اقدام نمایند . شایان ذکر است ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکات الف و ب و ج ،ابتد ارزیابی کیفی انجام گردیده و در صورت اخذ حداقل امتیاز لازم ، پاکات الف، ب و ج گشوده می گردد . بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد .