سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط لوله، مکانیک، تهویه، تاسیسات و شبکه برق فشار قوی در منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

۶۸۹

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ۱۲ دعوت به عمل می¬آید حداکثر تا ۳ روز پس از بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد دولت؛ به سامانه مورد اشاره جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند ۸، نسبت به بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی در سامانه مذکور اقدام نمایند. شایان ذکر است ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکات الف و ب و ج، ابتد ارزیابی کیفی انجام گردیده و در صورت اخذ حداقل امتیاز لازم، پاکات الف، ب و ج گشوده می¬گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.