سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

انجام خدمات تهیه و تامین خودرو های سبک با راننده در ستاد شیراز و مناطق عملیاتی سروستان و سعادت آباد/سرخون و گشوی جنوبی

مناقصه

۶۸۲

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ۱۲ دعوت به عمل می¬آید حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند ۸ جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی به سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد دولت مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند ۹ نسبت به بارگذاری اسناد مورد اشاره اقدام نمایند. شایان ذکر است ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکات الف و ب و ج، ابتد ارزیابی کیفی انجام گردیده و در صورت اخذ حداقل امتیاز لازم، پاکات الف، ب و ج گشوده می¬گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.