سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط لوله در منطقه عملیاتی آغارودالان

مناقصه

۶۷۲

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ۱۲ دعوت به عمل می آید حداکثر تا ۶ روز پس از انتشار آگهی نوبت اول جهت اخذ اسناد استعلام ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی سامانه ستاد ایران مراجعه و ثبت نام نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند ۸ آگهی نسبت به بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی کیفی،اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی در سامانه مذکور اقدام نمایند . شایان ذکر است ارزابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکات الف و ب و ج ،ابتد ارزیابی کیفی انجام گردیده و در صورت اخذ حداقل امتیاز لازم ، پاکات الف، ب و ج گشوده می گردد . بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد .