سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

وظایف سازمانی مدیریت ها و ادارات

لیست واحدهای مستقر در ستاد شیراز

 • مدیر عامل
 • مدیریت عملیات
 • مدیریت فنی
 • مهندسی و ساختمان
 • مدیریت انسانی
 • مدیریت مالی
 • مهندسی تعمیرات
 • هماهنگی تولید
 • مهندسی سیستم ها و بهره وری
 • بازرسی و حفاظت فنی
 • برنامه ریزی
 • ایمنی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • امور حقوقی و پیمانها
 • کالا
 • کمیسیون مناقصات
 • کمیته فنی بازرگانی
 • روابط عمومی
 • پژوهش