سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

معرفی پروژه های بهینه سازی

۱ - استقرار مدیریت سیستم انرژی ISO-50001 در منطقه عملیاتی آغار و دالان
۲ - استقرار مدیریت سیستم انرژی ISO-50001 در ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
۳ - اصلاح سیستم روشنایی ساختمان ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
۴ - راه اندازی آزمایشگاه مدیریت انرژی
۵ - راه اندازی سامانه مانیتورینگ انرژی در منطقه عملیاتی آغار و دالان و ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
۶ - راه اندازی آب گرمکن خورشیدی پارکینگ طبقاتی ساختمان ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی