سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"

مدیریت مصرف سوخت

مدیریت مصرف انرژی ساختمان

حمل و نقل

تبصره ۱۳