سال ۱۴۰۲، سال "«مهار تورم و رشد تولید»"

ارتباط مستقیم با آقای مهندس علی منتصری - مدیر عامل