سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

منشور اخلاقی کارکنان شرکت ملی نفت ایران

منشور اخلاقی کارکنان شرکت ملی نفت ایران