سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

بازدید مدیران شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی

بازدید مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی (بخش اول) 70
بازدید مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی (بخش اول) 75
بازدید مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی (بخش اول) 74
بازدید مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی (بخش اول) 73
بازدید مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی (بخش اول) 71
بازدید مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی (بخش اول) 72
بازدید مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی (بخش اول) 76
بازدید مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی (بخش اول) 69
بازدید مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی (بخش اول) 68
بازدید مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی (بخش اول) 67
بازدید مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی (بخش اول) 66
بازدید مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از زاگرس جنوبی (بخش اول) 65
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.