سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی

برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی 24
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی 23
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی 22
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی 21
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی 20
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی 19
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی 18
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی 17
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی 16
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی 15
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی 14
برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره مهندسی و ساختمان نفت و گاز زاگرس جنوبی 13
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.