سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

آلبوم

نشست پایان سال هئیت مدیره و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 23
نشست پایان سال هئیت مدیره و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 22
نشست پایان سال هئیت مدیره و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 21
نشست پایان سال هئیت مدیره و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 20
نشست پایان سال هئیت مدیره و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 19
نشست پایان سال هئیت مدیره و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 18
نشست پایان سال هئیت مدیره و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 17
نشست پایان سال هئیت مدیره و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 16
نشست پایان سال هئیت مدیره و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 15
نشست پایان سال هئیت مدیره و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 14
نشست پایان سال هئیت مدیره و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 13
نشست پایان سال هئیت مدیره و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 12
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.