سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

آلبوم

برگزاری دومین مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 36
برگزاری دومین مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 12
برگزاری دومین مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 11
برگزاری دومین مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 10
برگزاری دومین مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 9
برگزاری دومین مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 8
برگزاری دومین مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 7
برگزاری دومین مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 6
برگزاری دومین مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 5
برگزاری دومین مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 4
برگزاری دومین مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 3
برگزاری دومین مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 2
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.