اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال

تقاضای خرید لوله های مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

95025

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

عادی

۲ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۵۱

۲ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۵۱

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن : 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره :07132314447 ارسال نمایید.

کد کد مزایده/مناقصهعنوان نوع Mime اندازه (KB)
81555لیست منابع مورد تایید جهت تامین لولهimage/jpeg 874.13 16835cd9-b797-4b02-9c24-142a8abce5ea.jpg
80555فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 95025image/jpeg 845.45 ecefa9cb-33fe-4176-90ac-cb8bd8c2fefe.jpg
79555شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 95025application/octet-stream 1251.07 9fa60d16-7427-40e4-9d23-f5de373cc97d.zip
78555اسناد فرم اعلام وصول مناقصه 95025application/msword 117.50 dbd279dd-4cf6-4122-aaa0-09ea4513990b.doc