سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

مربوط به انجام خدمات تهیه و تأمین خودروهای سبک با راننده مورد نیاز اداره ترابری در منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

0605

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 10، دعوت به عمل می آید حداکثرتا 3روز پس از انتشار آگهی نوبت اول جهت اخذ مدارک استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی contract.szogpc.com قسمت مناقصات مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور، نامه اعلام آمادگی، راهنمای استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران و کلیه مدارک و مستندات مندرج در این راهنما را مطالعه ،تکمیل و در سایت مذکور بارگذاری نمایند.ضمناً ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت. لازم به توضیح است که با توجه به شرایط مناقصه اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه بصورت همزمان میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد . بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک جهت ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.