سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید مواد بازدارنده خوردگی تزریق ناپیوسته مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98027

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۱۰

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 98027 227.29 92c5651d-0e1c-43dd-93da-23c74f417c2b.pdf
مشخصات فنی 98027 199.39 1c934343-3131-47b0-aa72-35ed9e6c2c5e.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98027 2991.29 704b59f1-d9ee-4ce0-9048-5853d13f3247.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98027 118.00 81443cb5-d867-42ec-bb05-e7fb8fb7e03f.doc