سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید ، آند 32 پوندی مورد نیاز مناطق عملیاتی نار و کنگان و آغار و دالان

مناقصه

98005

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۶:۱۹

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 98005 680.37 f9fec8f2-0cb7-442e-885b-ecb08652cc22.zip
مشخصات فنی 98005 734.17 09d85d65-ea4f-4289-b7a3-8f9638a4d1a9.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98005 2330.98 ccb3ccbf-2ee5-4f4c-b21e-c3fed6aeafc2.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98005 117.50 7125bbc4-aab1-46db-b94a-8356f174ed0e.doc