سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید POLYAMINE EPOXY مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

97027

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۴۵

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی مناقصه 97027 686.00 5d9f9a6c-8eae-4268-ad77-ba3409033e8a.pdf
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 97027 591.98 4e05ac6f-3725-446d-8329-07e88068be47.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97027 1069.32 50009b65-45cd-4aa8-bc4d-192c19655833.zip
اسناد اعلام وصول مناقصه 97027 118.00 01332f9f-d4b8-48bb-b3a4-fcdb61da5b1a.doc