سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

ترمیم کانال های هدایت آب های سطحی سایت KB و احداث ولوپیت در سایت KC در منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

۷۲۵

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ۱۴ دعوت به عمل می¬آید حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند ۱۰ جهت دریافت اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی به سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد دولت مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند ۱۱ نسبت به بارگذاری اسناد مورد اشاره اقدام نمایند شایان ذکر است با توجه به برگزاری مناقصۀ به صورت یک مرحله¬ای- ارزیابی ساده، مناقصه گران می بایست مستندات مورد اشاره در بند ۱۴ آگهی را در پاکت ب قرار داده و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. لازم به تاکید است گشایش پاکت نرخ پیشنهادی مشروط به بارگذاری و تایید مدارک ومستندات مدنظر می باشد و بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.