سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

ارتباط مستقیم با آقای مهندس سید ابوالحسن محمدی - مدیر عامل