اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال

مقالات پژوهشی

۱- Tracing & localization system in robots for oil pipeline inspection

۲- Which one of FGD Technologies is suitable for our plants

۳- پوشش های سطحی مورد استفاده در توربین های گازی

۴- تاثیر غلظت نمک سولفات سدیم و کلراید سدیم بر رفتار خوردگی داغ پوشش CoNiCrAlSiY به روش اسپری پلاسما در شرایط خلا نسبی

۵- بررسی علل تخریب یک نمونه خط لوله جریانی گاز - مطالعه موردی

۶- آشنایی با تکنولوژی های جدید در پیگ هوشمند و کاربردهای آن

۷- بررسی مشکلات موجود در توربین های گازی و راهکارهای رفع آنها

۸- بررسی پوشش های خطوط لوله انتقال گاز از دیدگاه پدیده سپر حفاظت کاتدی

۹- CP Shielding Tendency of Different Pipeline Coating

۱۰- Fail safe coating system used in conjunction CP

۱۱- نقش تزریق امتزاجی گاز در افزایش میزان برداشت هیدروکربن و نیز ممانعت از رسوب آسفالتین در مخازن نفتی با درنظر گرفتن نمودار رسوب آسفالتین

۱۲- two phase flow choke performance in high rate gas condensate wells

۱۳- World Petroleum Congress