اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال

 1. Tracing & localization system in robots for oil pipeline inspection 
 2. Which one of FGD Technologies is suitable for our plants 
 3. پوشش های سطحی مورد استفاده در توربین های گازی 
 4. تاثیر غلظت نمک سولفات سدیم و کلراید سدیم بر رفتار خوردگی داغ پوشش CoNiCrAlSiY به روش اسپری پلاسما در شرایط خلا نسبی
 5.  بررسی علل تخریب یک نمونه خط لوله جریانی گاز - مطالعه موردی
 6.  آشنایی با تکنولوژی های جدید در پیگ هوشمند و کاربردهای آن
 7.  بررسی مشکلات موجود در توربین های گازی و راهکارهای رفع آنها
 8.  بررسی پوشش های خطوط لوله انتقال گاز از دیدگاه پدیده سپر حفاظت کاتدی
 9.  CP Shielding Tendency of Different Pipeline Coating
 10.  Fail safe coating system used in conjunction CP
 11.  نقش تزریق امتزاجی گاز در افزایش میزان برداشت هیدروکربن و نیز ممانعت از رسوب آسفالتین در مخازن نفتی با درنظر گرفتن نمودار رسوب آسفالتین
 12. two phase flow choke performance in high rate gas condensate wells
 13. World Petroleum Congress