اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال

تماس با ما

آدرس : فارس - شیراز
بلوار کریم خان زند - نبش کوچه ۴۲
ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
کد پستی : ۷۱۳۵۷۱۳۱۱۳

تلفن مستقیم ( تلفن گویا ) : ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۰۰

فکس دبیرخانه مرکزی : ۰۷۱۳۲۱۳۸۳۱۳
فکس دبیرخانه مرکزی : ۰۷۱۳۲۱۳۸۳۱۴

تلفن اداره روابط عمومی : ۰۷۱۳۲۱۳۸۲۰۴
تلفکس اداره روابط عمومی : ۰۷۱۳۲۳۱۴۳۲۶

تلفن اداره امور حقوقی و پیمانها : ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۲۴
تلفن اداره امور حقوقی و پیمانها : ۰۷۱۳۲۱۳۸۲۳۲
تلفن اداره امور پیمانها : ۰۷۱۳۲۳۱۴۳۴۵
فکس اداره حقوقی و پیمانها : ۰۷۱۳۲۳۱۴۳۱۴
تلفن اداره حراست : ۰۷۱۳۲۳۱۴۳۲۰
تلفن اداره حراست : ۰۷۱۳۲۱۳۸۲۶۰
فکس اداره حراست :۰۷۱۳۲۳۱۴۳۲۸

تلفن اداره تدارکات کالا : ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۴۵
تلفن اداره تدارکات کالا : ۰۷۱۳۲۳۱۸۲۲۷
فکس اداره تدارکات کالا : ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۴۶

تلفن واحد بررسی منابع کالا : ۰۷۱۳۲۱۳۸۳۴۹
تلفکس واحد بررسی منابع کالا : ۰۷۱۳۲۳۱۴۲۲۶

تلفن واحد خرید کالا : ۰۷۱۳۲۱۳۸۲۳۰
تلفکس واحد خرید کالا : ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۲۹

تلفن واحد امور مناقصات : ۰۷۱۳۲۱۳۸۴۳۶
تلفن واحد امور مناقصات : ۰۷۱۳۲۱۳۸۵۲۷
تلفکس واحد امور مناقصات : ۰۷۱۳۲۳۱۴۴۴۷

نقشه