اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

ارتباط مستقیم با آقای دکتر غلامحسین منتظری - مدیر عامل